Uitgangspunten van het PCH Ecosysteem

  1. Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is een omgeving die erop gericht is het individu te ondersteunen bij het verrichten van activiteiten en/of het maken van keuzes op de gebieden gezondheid en welzijn. Het individu kan hierin de rollen aannemen van onder andere patiënt, burger, cliënt, verzekerde, mantelzorger en consument.

  2. Omdat gezondheid en welzijn zich uitstrekken over meerdere domeinen, is het nodig hierin voor het individu samenhang en betekenis aan te brengen. De domeinen betreffen vooralsnog de cure, de care, lifestyle en voeding.

  3. Het referentiekader voor het individu is haar of zijn functioneren, wat iemand wel of niet kan (bereiken), aangezien dat direct inzichtelijk en daarmee betekenisvol is. Het belang van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving voor het individu wordt alleen gediend wanneer de gegevens die worden gebruikt herleidbaar en klinisch gevalideerd zijn. Alleen dan is het zinvol gegevens te delen met bv. zorgprofessionals, die hun eigen aansprakelijkheid blijven houden. Het betreft hier geen social media, maar health media waar geen concessies mogen worden gedaan aan de kwaliteit van de gegevens.

  4. De Persoonlijke Gezondheidsomgeving biedt een levenslange functionaliteit en is niet beperkt tot ziekte- en/of prestatie- periodes. Hiermee wordt invulling gegeven aan het begrip Health Line Management.

  5. De Persoonlijke Gezondheidsomgeving biedt een veilige en betrouwbare omgeving waarin de uitwisseling en verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over iemands gezondheid) uitsluitend gebeurt op basis van de vereiste uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  6. De veilige opslag en verwerking van persoonsgegevens gebeurt fysiek in Nederland en onder Nederlands recht, met inachtneming van de relevante vereisten op gebied van wet en regelgeving.

  7. De deelnemers aan het PCH Ecosysteem nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarbij dienen ook de wettelijke normen in acht te worden genomen. Dit houdt ook in dat de ontwikkeling van het platform op basis van het “Privacy-by-design” principe gebeurt en dat de exploitatie uitgaat van “Privacy-by-default”.

  8.  Het PCH Ecosysteem stelt het belang van de cliënt voorop en sluit een insteek op (commerciële) data harvest uit. Ook wordt een verdienmodel op basis van broadcast commercials uitgesloten.

  9. Het PCH Ecosysteem is een open netwerksysteem, waarop andere zorgverleners en andere marktpartijen kunnen aansluiten, ook om via het ecosysteem eigen toepassingen/diensten te ontwikkelen of te vermarkten.

  10.  Het PCH Ecosysteem en de deelnemers aan het PCH Ecosysteem consortium zullen zich te allen tijde aan de voor het platform en de samenwerking geldende wet en regelgeving houden.

Over PCH-Ecosysteem

PCH is een open innovatiesysteem waarin het de bedoeling is om met MKB-ondernemingen en start-ups innovatieve projecten te initiëren en uit te voeren.

Ik heb een idee

Ideeën over preventie en gezondheid delen om samen (verder) te ontwikkelen

Ondersteuning valorisatie

Realiseren van impact met onderzoeksdata- en resultaten: relevante wet- en regelgeving, afstemming met belanghebbenden

Business support voor ondernemers

Business kansen voor bedrijven alsmede een opmaat naar eigen add-on’s, diensten, apps e.d.

Uitgangspunten

Bekijk hier de uitgangspunten van het PCH Ecosysteem

Een aanvraag indienen

Klik hier voor het aanvragen van subsidie voor een project gericht op Onderzoek en Ontwikkeling van een PCH-toepassing