Leefstijl en cognitie van kinderen in de PGO

afbeelding: https://www.fitenvaardigopschool.nl/

Voldoende fysieke activiteit, fitheid, een gezonde Body Mass Index een adequate motorische ontwikkeling en een positieve attitude ten aanzien van fysieke activiteit van kinderen is essentieel voor het aanleren van een actieve leefstijl en het kan ook de cognitieve ontwikkeling stimuleren. Een grootschalige interventie heeft laten zien dat fysiek actief leren op school positief bijdraagt aan de dagelijkse fysieke activiteit en de schoolprestaties.

Dit heeft geresulteerd in de nieuwe leermethode Fit en Vaardig op School (F&V) en een app voor fysiek actieve lessen in groep 2 tot en met 7 van de basisschool. Het doel van het project is om binnen het PCH Ecosysteem een met PGO’s koppelbare app te ontwikkelen waarmee verzamelde, gestreamde en interpretabele data van kinderen laagdrempelig en betekenisvol worden teruggekoppeld aan kinderen en ouders.

Data hebben betrekking op de levensstijl van de kinderen (fysieke activiteit, attitude ten aanzien van bewegen, sportdeelname, fitheid, Body Mass Index en motoriek) en cognitieve functies (aandacht en leerprestaties). Dataverzameling wordt gedaan met de F&V app (op school en thuis), observaties tijdens F&V op school, beweegmeters en bijbehorende dagboeken en een vragenlijst (thuis). Fitheid, Body Mass Index en motoriek wordt gemeten met een testbatterij tijdens de gymles en schoolprestaties (scores op CITO toetsen) worden opgevraagd bij de scholen.

Verzamelde data worden gestreamd, waarna ze omgezet worden naar interpreteerbare data met behulp van beschikbare normen en richtlijnen. Als onderdeel van het PCH Ecosysteem wordt met de ontwikkelde innovatieve app data teruggekoppeld naar kinderen en hun ouders.

Het doel van het project is om binnen het PCH Ecosysteem een met PGO’s koppelbare app te ontwikkelen waarmee verzamelde, gestreamde en interpretabele data van kinderen laagdrempelig en betekenisvol worden teruggekoppeld aan kinderen en ouders.

Penvoerder: UMCG

Betrokken partners: